Uitnodiging algemene ledenvergadering 19 november 2020

Beste leden, Ere-leden, Lid van verdienste, Bestuurders van lidverenigingen, Leden van het Federatiebestuur,

Namens het regiobestuur van de KNHS Zeeland hebben wij het genoegen om u uit te nodigen voor de algemene vergadering van de KNHS Regio Zeeland op 19 november aanstaande. De ALV vindt door de huidige maatregelen i.v.m. Covid-19 online plaats via Teams. U kunt zich hiervoor opgeven via secretaris@knhszeeland.nl, de uiterlijke datum voor opgeven is 11 november a.s.

In verband met de voorbereiding op de algemene vergadering vragen we u om uw vragen voorafgaand aan het bestuur kenbaar te maken. Vragen m.b.t. de jaarrekening 2019 of begroting 2021 kunt u tot en met 11 november as. indienen per e-mail via penningmeester@knhszeeland.nl. Vragen voor de rondvraag kunt u tot en met 11 november as. indienen per e-mail: secretaris@knhszeeland.nl. Uiteraard is er na afloop van de ALV ook gelegenheid om uw vragen te stellen.

Hieronder treft u de agenda aan van deze vergadering.

 Agenda

 1. Opening/mededelingen 

 2. Resumé ALV 12.12.2020 (bijlage 01) 

 3. Jaarrekening 2019 (bijlage 02)

 4. Verslag kascommissie 

 5. Meerjarenplan, wat hebben we gedaan, waar staan we nu? 

     (inclusief terug- en vooruitblik vanuit de verschillende portefeuilles)

 6. Mutaties bestuur en commissies 

 6.1 Formaliseren wijziging penningmeester

 6.2 Einde termijnen leden vertrouwenscommissie:

- De heer Peter de Kam (aftredend en herkiesbaar)

- Mevrouw Marlies Totté (aftredend en herkiesbaar)

- Mevrouw Erna van der Valk (aftredend en herkiesbaar)

 7. Begroting 2021 (bijlage 03)

 8. Presentatie vanuit KNHS Nederland 

 9. Rondvraag 

 10. Afsluiting 

 

 

Geplaatst op: